Wat is een Registrar

“Het realiseren van een efficiënte en doelmatige objectlogistiek, zodanig dat wordt voldaan aan de fysieke, administratieve, verzekeringstechnische, budgettaire en planning overeenkomstige normen en eisen.”

UIT HET ‘FUNCTIEPROFIEL REGISTRAR B’ (2008) DOOR DE VERENIGING VAN RIJKSGESUBSIDIEERDE MUSEA

In opdracht van het bestuur van de NRG heeft in 2008 een groep registrars en collectiebeheerders, samen met de directeur van de VRM en een vertegenwoordiger van AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) gewerkt aan een goed onderbouwd functieprofiel van de registrar. Na veel wikken en wegen, controlesessies, collegaberaad en ten slotte het ijken door de vakbonden, hebben wij naar onze mening een fraai resultaat geboekt.

Het  functieprofiel hoort thuis in het handboek referentiefuncties dat ontwikkeld is door AWVN in opdracht van de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea. De functiebeschrijving van registrar met het bijbehorende hulpmiddel is een richtlijn op basis waarvan de museumeigen functies ingedeeld kunnen worden. De waardering van deze functie is tot stand gekomen volgens de ORBA methodiek, een objectieve methode die het mogelijk maakt functies binnen en buiten de museumwereld met elkaar ter vergelijken en in te delen. De vakbonden zijn betrokken bij de waardering van de referentiefuncties (zo ook bij de functie van registrar).

Voor verdere vragen kan uiteraard ook altijd navraag worden bij de afdeling P&O van de instelling waarvoor men werkzaam is.